Kjøpsbetingelser

Priser og levering

Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer moms på 25 % dersom ikke annet er oppgitt.
Siden oppdateres daglig slik at prisene alltid er aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på grunn av tekniske feil.

Betaling

Kunden vil alltid motta en mail etter at en bestilling er lagt inn. Hvis kunden ikke har mottatt mailen, må det straks meldes fra til tilbyder. Husk å sjekke i spam-kontoen eller om det er skrevet feil mailadresse.
Kunden har plikt til å kontrollere ordren.
Faktura sendes alltid pr epost. Hvis kunden ikke har mottatt faktura, plikter han/hun å opplyse om dette.

Frakt

Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Varene vi fører er på lager, om ikke annet er oppgitt. Kunden vil få beskjed når varene er utsendt.
Vi forsøker å behandle alle ordrer så raskt som mulig. Normal behandlingstid er 1-2 arbeidsdager. Vi behandler alle ordre innen 3 arbeidsdager, med sjeldne unntak i salgsperioder og kampanjer hvor ordremengden er spesielt stor.

Fraktmuligheter:

Alle varene blir levert direkte til privatadresse.

Ordre under kr 10000,- : frakt kr 500,- inkl. mva.

Ordre over kr 10000,- : frakt kr 1000,- inkl. mva.

Levering:

Det forutsettes at leveringsstedet er tilgjengelig for stor bil. Ved forsinket levering har leverandør ingen erstatningsansvar for merutgifter/følgeskader.
Kraning/lossing inngår i frakt, men skal det kranes oppå bygg/plattformer el.l. vil dette bli belastet kunden.

Retur:

Retur kan skje kun etter avtale med oss. Spesialbestilte produkter returneres ikke.

Skader

Dersom varen blir skadet ved levering, skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post ellers dagen senest. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss om eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet, skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

Selger vil aldri betale returfrakt for kunden, slik at hvis denne sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger. Ved mangler på et produkt, avtaler selger og kjøper på forhånd hvordan retur skal bekostes.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18år aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til gjeldende vilkår. Ansvaret omfatter også andre som bruker kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.

Reklamasjon

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på dennes side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet, må kunden melde dette til selger. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han/hun ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at mangelen ble – eller burde ha blitt- oppdaget.

Avhjelp

Selger skal iverksette tiltak for å rette på eventuelle mangler på produktet snarest mulig etter å ha blitt kjent med disse. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen utover det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrerett

Kjøper har normal angrerett, jfr angrl. § 8. Angreretten er på 14 kalenderdager og begynner å løpe fra den dagen kunden mottar varen.  Vi har valgt å ha åpent kjøp i 30 dager. Skal varen returneres, må dette skje i original emballasje. Returkostnadene bæres av forbrukeren .

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger kan bevise at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller forutse følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler, med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side.

Endring i vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre gjeldende vilkår som følge av endringer i lovverket.

Taushetsplikt

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer ikke til å spres videre til utenforstående.